پرینتر

این دستگاه برای پرینت تصاویر MRI و CT ورادیولوژی بر روی کلیشه استفاده می شود.